ישראנט-מומחים בשיווק נדל"ן

תקנון האתרתקנון האתר

תקנון האתר
 

תנאי השימוש באתר  www.isranet.co.il

 1.      כל הזכויות בקשר עם אתר זה שמורות לחברת ישראנט בע"מ (להלן: "ישראנט"). אין לעשות כל שימוש בחומר המופיע באתר זה, לרבות לא בתמונה, בלוגו, בתוכן או במאמר ללא אישור מראש ובכתב מישראנט שהיא בעלת כל זכויות היוצרים על כל החומרים והתוכן (לרבות ויזואלי, טקסטואלי, אינפורמטיבי, מצגים ונתונים) המופיעים בו.

2.      חל איסור על העתקה, שיכפול, מכירה, שיווק, מסירה, הפצה, מסחור ו/או תרגום וכיוצ"ב של תוכן כלשהו מהאתר בלא קבלה מראש ובכתב את רשות ישראנט. 

3.      כל החומר המפורסם באתר שייך באופן בלעדי לחברת ישראנט נכסים, כל המוצג באתר לרבות הנכסים למכירה והשכרה הם אינם בגדר המלצה או חוות דעת, ומטרתם להעניק לכם חווית גלישה והתרשמות ראשונית מהנכס שאותו אתם מחפשים. ישראנט אינה מתחייבת לנכונות המיידע ו/או עדכנותו ולא תישא בשום אחריות לשימוש במידע. כל שימוש במידע באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. מידע נוסף אודות נכס כלשהו המתפרסם באתר, יכול להינתן ישירות מאחד מנציגי ישראנט.

4.      ישראנט או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל נזק כספי, או נזק אחר שייגרם לכם כתוצאה משימוש במידע המתפרסם באתר, או כתוצאה משימוש בקישורים המתפרסמים באתר, או בפרסומות של האתר.

5.      ישראנט שומרת לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת את התכנים, הנתונים והמידע המתפרסמים באתר.

6.      ישראנט שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעלות תכנים שנשלחו אליה לאתר, והיא גם אינה נושאת באחריות ביחס לתכנים שכבר מתפרסמים באתר או שיתפרסמו בעתיד.

7.      העושה שימוש באתר מסכים כי:

7.1. לישראנט הזכות למסור כל פרט מזהה לגביו ו/או תכנים שהעביר לאתר, וזאת מכוח צו של רשות מוסמכת ומוותר על כל טענה בעניין.

7.2. ישראנט תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, באם ניתנה, לשם שליחת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) אליו. במידה ועושה השימוש אינו מסכים ו/או אינו מעוניין בשימוש הנזכר לעיל בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, הרי חל עליו להודיע על כך בכתב להנהלת האתר ולישראנט, ולבקש את הסרתו מרשימת הדיוור.

7.3. יעשה שימוש אישי בלבד ולא אחר לרבות לא מסחרי באתר ולצורך כך לא יעביר שום פרט שקיבל במסגרת שימושו באתר לרבות לא קודים ולא סיסמאות אישיות. אלא אם קיבל את הסכמת ההנהלה לכך, מראש ובכתב.

7.4. מידע שיועלה על ידו לאתר, יפורסם/יוצג או לא, לפי שיקול דעת בלעדי של ישראנט, בכל אופן, מיקום וצורה ככל שתחפוץ, לרבות מחוץ לאתר.

7.5. לא יעלה ולא ינסה להעלות לאתר תוכן ו/או תמונה ו/או קטע וידאו אשר יש בהם כדי אופי מאיים, בוטה, גזעני, מעליב, פורנוגראפי וכיוצ"ב או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; או שישי בו כדי פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, שקר, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, לשון הרע וכיוצ"ב ו/או הפרה אחרת של כל דין.

7.6. הוא נושא באחריות הבלעדית לכל תוכן שיעלה ובמידה ויפר עושה השימוש זכויות יוצרים מכל סוג, הוא יודע, מסכים ולוקח על עצמו כל אחריות וכל תביעה בעניין. כן ישא בכל תשלום אותו תחויב ישראנט לשלם, ככל שתחויב וכן ישא בשיפוי ופיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

7.7. לא לשלוח הודעות סרק (דואר זבל SPAM), לא להעלות הודעות סרק, פרסומות. לא לנסות להעלות לאתר חומר שאינו חוקי ו/או המהווה עבירה פלילית. 

7.8.  לא להטריד בשום דרך עושי שימוש אחרים באתר.

1.1. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י הנהלת האתר.

1.2. לא לחדור לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.

1.3. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך  זה.

2.      עושה השימוש מסכים כי אם יעשה בניגוד להתחייבויות כמפורט לעיל ו/או בניגוד לכל דין, הרי הוא יחסם על ידי ישראנט, התכנים שהעלה לאתר - יוסרו, ותימנע ממנו הגלישה באתר לרבות ע"י שימוש בשם משתמש אחר.

3.      יהא על עושה השימוש לפצות ולשפות את ישראנט מיד עם קבלת דרישתה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני המשתמש המופיעים באתר ולכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה עושה השימוש באתר ו/או בשירותיו.

4.      שימוש באתר/הרשמה לאתר ו/או מילוי טופס אלקטרוני כלשהו באתר ו/או שימוש בשירותי האתר, מהווה את הסכמת עושה השימוש לכל תנאיו. אם אין עושה השימוש מסכים לתנאי מתנאיו של הסכם זה, הוא מתבקש לא לעשות שום שימוש מכל סוג שהוא באתר.

5.      ישראנט זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה, את תנאי השימוש באתר על כל הכלול בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

6.      ישראנט אוסרת בזה ולפיכך מתחייב עושה השימוש גם כי לא יעשה שימוש באתר לצורך: א. העלאה / עריכה של טקסטים ו/או תמונות המוגנים בזכויות יוצרים, המפרים זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צד ג' כלשהו (כגון: פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי וכיו"ב); ב. הוצאת דיבה ו/או לשון הרע; ג. הפצת פורנוגרפיה, תכני תועבה, תכנים מפלים, גזעניים, אלימים, מטרידים, סודיים, תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור או בצנעת הפרט.

7.      ישראנט עושה כדי לנקוט באמצעי זהירות כדי לשמור על סודיות ואבטחת המידע באתר, אולם יכול ותקלות אינטרנטיות / רשתיות ואחרות אשר אינן בשליטת ישארנט תקרנה. עושה השימוש מסכים ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין אשר לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, לרבות הפסד הכנסה, שייגרם לעושה השימוש ו/או למי מטעמו בשל עשיית שימוש כלשהו באתר, לרבות אך מבלי לגרוע: העלאת תוכן לאתר, הורדת תוכן, אובדן מידע וכיו"ב. 

Andrew Luck Jersey Cameron Wake Jersey Adrian Peterson Jersey Chris Long Jersey Coby Fleener Jersey Eli Manning Jersey Bryce Petty Jersey Amari Cooper Jersey